Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.krzyztopor.org.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji: 1.02.2016r.
Data aktualizacji: 15.02.2023r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

 • niektóre załączniki mogą mieć nieprawidłową strukturę,
 • niektóre zdjęcia mogą być nieprawidłowo opisane lub bez opisu,
 • na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób niesłyszących,

Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujedzie nie zapewnia dostępności tłumacza polskiego języka migowego.

Wyłączenia:
 • Dokumenty otrzymane w formie papierowej.
 • Dokumenty opublikowane przed 23 września 2018r. oraz po tej dacie których nie ma wersji edytowalnej,
Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
 • wersję kontrastową,
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • wyróżnienie odnośników.

Data sporządzenia: 15-02-2023

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

 • Można korzystać z funkcji powiększania tekstu.
 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych,
 • Można poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab,
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • CTRL + F - Wyszukiwarka

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Dane teleadresowe jednostki:

Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe
Ujazd 73, 27-570 Iwaniska
Telefon: +48 511 453 697; 15 860 11 33
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30. do 15.30 Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:
Agata Ciamaga (Wójcik)
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel:+48 511 453 697

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe dokłada wszelkich starań, aby użytkownicy serwisu internetowego www.krzyztopor.org.pl mieli pełny dostęp do jego treści, mogli te treści zrozumieć oraz aby wygodna nawigacja umożliwiała logiczne i intuicyjne korzystanie z serwisu.

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia elementu strony internetowej za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
 • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Zgodnie z art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektonicznai

Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe działa pod adresem: Ujazd 73, 27-570 Iwaniska

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
  Na teren Zamku Krzyżtopór prowadzi jedno wejście, przed którym znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (dodatkowe miejsca parkingowe ulokowane są przy drodze wojewódzkiej nr 758, a także na parkingu zlokalizowanym przy drodze gminnej w kierunku Toporowa). Od wejścia po prawej stronie znajduje się budynek kasowo-informacyjny z którego prowadzi utwardzona kamienna droga w kierunku dziedzińca Zamkowego.
  Ze względu na specyfikę Zamku Krzyżtopór podczas zwiedzania osoby mogą napotkać utrudnienia w postaci:
  • nierówności nawierzchni,
  • zejścia kamienne, o nierównych krawędziach, różnej wysokości,
  • niskie stropy.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
  Bez przeszkód terenowych możliwy jest dostęp na dziedziniec Zamkowy, pomieszczeń administracyjnych, sklepiku z pamiątkami, a także wejścia do holu przy sali balowej i konferencyjnej, gdzie mieszczą się również toalety dla zwiedzających.
  Obiekt posiada dostępne dla zwiedzających trzy poziomy zwiedzania (nadziemne i podziemne).
  Do wejść na bastiony prowadzą schody zarówno po prawej jak i lewej stronie dziedzińca. Zejście do piwnic schodami z głównego dziedzińca. Wszystkie schody są wyposażone w pochwyty, co ułatwia poruszanie.
  Winda dla osób niepełnosprawnych znajduje się na holu umożliwiająca dostęp do toalet oraz Sali balowej i konferencyjnej.
  Na terenie obiektu znajduje się również platforma schodowa prowadząca na bastiony, która znajduje się po prawej stronie dziedzińca.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
  Na terenie obiektu znajduje się jedna pochylnia zlokalizowana na przy bastionach po lewej stronie obiektu umożliwiająca dostęp na wieżę zegarową.
 4. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
  Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe zapewnia wstęp na obiekt osobie z psem asystującym.
 5. Udogodnienia:
  • wejście z poziomu terenu,
  • dostępność sali balowej oraz konferencyjnej, a także toalet dla niepełnosprawnych,
  • windy dla osób niepełnosprawnych
  • pętla indukcyjna.
 6. Utrudnienia
  • brak oznaczeń w alfabecie Braille’a,
  • brak systemu do tłumaczenia języka migowego.

Aplikacja mobilna

Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe udostępnia następujące aplikacje mobilne:

 

Koordynator do spraw dostępności

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 oraz art.59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020, poz. 1062 ze zm.) Dyrektor Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe wyznaczył Panią Agatę Wójcik na Koordynatora do spraw dostępności w Instytucji.

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:

 • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Instytucję;
 • prowadzenie działań na rzecz promocji dostępności;
 • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
 • monitorowanie działalności Instytucji w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dane kontaktowe:

Koordynator ds. dostępności w Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe: Agata Ciamaga (Wójcik)
adres do korespondencji: Ujazd 73, 27-570 Iwaniska
telefon: 511 453 697
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZARZĄDZENIE NR 5/2023
Dyrektora Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe
z dnia 02.01.2023 roku
w sprawie powołania Koordynatora do spraw dostępności
w Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe

Na podstawie art. 14 ust. 1 oraz art. 59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2020 poz.1062) zarządza się, co następuje:

§1

Powołuję Panią Agatę Wójcik - Koordynatora ds. dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej w Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe.

§2

Do zadań koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:

 • Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Instytucję Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe,
 • Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 w/w ustawy,
 • Monitorowanie działalności Instytucji, w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

§3

Zobowiązuje się pracowników Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe do udzielania niezbędnej pomocy i wsparcia Koordynatora w zakresie realizacji zadań.

§4

Traci moc Zarządzenie Nr 21/2020 Dyrektora Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe z dnia 30.09.2020 r.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej