Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej
Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór Ujeździe

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

   1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej IKZK w Ujeździe na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym  iOS
     w wersji minimum 12.0.0, Android w wersji minimum 7.1.1, (dalej: „Aplikacja”).
   2. Regulamin o którym mowa w punkcie powyżej jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.
    z 2013 r., poz. 1422, z późniejszymi zmianami).
   3. Właścicielem Aplikacji, a także usługodawcą świadczonych za jej pośrednictwem usług jest Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe (dalej: IKZK).
   4. Usługi świadczone za pośrednictwem Aplikacji polegają na:Aplikację można pobrać korzystając z sklepów online i w zależności od systemu operacyjnego:
    1. Wizualizacji rekonstrukcji obiektu lat świetności zamku Krzyżtopór
    2. Udostępnianiu oferty
     • cennika
     • kalendarza wydarzeń
     • zwiedzania nocnego
     • pakietu edukacyjnego
     • sesji fotograficznej
     • ceremonii ślubnej
     • wynajmu sal konferencyjnych
    3. Dostępie do bieżących informacji związanych z działalnością Instytucji.
   5. Aplikację można pobrać korzystając z sklepów online i w zależności od systemu operacyjnego:
    1. App Store (dla systemu iOS),
    2. Google Play (dla systemu Android).
   6. Pobranie Aplikacji z w/w sklepów jest bezpłatne. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji pokrywają jej użytkownicy we własnym zakresie, na podstawie umów zawartych z Operatorami telekomunikacyjnymi, lub innym dostawcą Internetu. IKZK nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnego do korzystania z Aplikacji. IKZK zaleca użytkownikom Aplikacji korzystanie z aplikacji, lub funkcji systemu operacyjnego polegających na pomiarze ilości przesyłanych danych.
   7. Aplikacja mobilna oraz wszelkie zawarte w niej materiały i informacje stanowią przedmiot praw wyłącznych IKZK lub jego partnerów biznesowych.

    § 2

    WYMAGANIA SYSTEMOWE I TECHNICZNE

   8. Aplikacja dostępna jest dla wszystkich użytkowników urządzeń mobilnych spełniających wskazane poniżej wymagania techniczne, którzy pobiorą ją z odpowiedniego sklepu i prawidłowo uruchomią na urządzeniu mobilnym. Urządzenie, na którym ma zostać uruchomiona aplikacja, spełniać musi następujące wymagania techniczne dotyczące systemu operacyjnego:
    1. dla wersji aplikacji pobranej z App Store - iOS w wersji minimum 7.0,
    2. dla wersji aplikacji pobranej z Google Play - Android w wersji minimum 4.3.
   9. Pobranie i zainstalowanie Aplikacji z innych źródeł niż te wskazane w punkcie powyżej, stanowi naruszenie Regulaminu. Powyższe nie dotyczy urządzeń mobilnych, na których aplikacja preinstalowana była fabrycznie, a IKZK wyraził na to zgodę.
   10. Do uruchomienia i prawidłowego działania Aplikacji niezbędne jest aktywowanie następujących funkcji urządzenia:
    1. aktywne połączenie internetowe/transmisja danych,
    2. aktywna usługa GPS
    3. aktywna usługa Bluetooth,

    § 3

    OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI

   11. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem i regulaminami sklepów z których Aplikacja została pobrana.
   12. Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do:
    1. korzystania z Aplikacji w sposób niezakłócający jej funkcjonowania,
    2. korzystania z Aplikacji w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz IKZK, z przestrzeganiem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw,
    3. korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji jedynie w zakresie dozwolonego użytku.

    § 4

    ODPOWIEDZIALNOŚĆ IKZK

   13. IKZK nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia mobilne użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają użytkownikom korzystanie z Aplikacji i oferowanych za jej pośrednictwem usług.

    § 5

    ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z APLIKACJI

   14. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Aplikacji, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptują zmian wprowadzonych w niniejszym Regulaminie, Polityce Prywatności lub modyfikacji Aplikacji. Zaprzestanie korzystania z Aplikacji wymaga jej usunięcia z urządzenia mobilnego/telefonu.
   15. W przypadku stwierdzenia, że użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes IKZK, a w szczególności ich dobre imię, IKZK może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez użytkownika z Aplikacji i świadczonych za jej pośrednictwem usług.
   16. IKZK zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym czasie i z dowolnych przyczyn działalności Aplikacji, a także prawo zmiany, wycofania lub dodania nowych usług świadczonych za jej pośrednictwem.

    § 6

    REKLAMACJE I OBSŁUGA UŻYTKOWNIKA APLIKACJI

   17. Wszelkie reklamacje związane z działalnością Aplikacji oraz ze świadczeniem za jej pośrednictwem usług, a także pytania dotyczące korzystania z Aplikacji należy kierować do IKZK na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

    § 7

    NOWELIZACJE I DOSTĘP DO REGULAMINU

   18. IKZK ma prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie, który publikowany jest na stronie www.krzyztopor.org.pl
   19. IKZK zapewnia dostęp do Regulaminu za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w aplikacji lub stronie www.krzztopor.org.pl

    § 8

    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
   21. Regulamin obowiązuje od dnia 20.05.2020r.

    § 9

    OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

    • Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
    • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
     Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe,
     Ujazd 73,
     27 – 570 Iwaniska
    • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
     Centrum Zabezpieczenia Informacji Sylwester Cieśla
     ul. Wapiennikowa 2 lok. 4, 25-112 Kielce Kielce
     email.: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    • Dane osobowe są przetwarzane w celu korzystania z aplikacji mobilnej:
    • Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
    • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usługi.
    • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu - przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą; dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami prawa i zobowiązań wynikających z zawartych umów oraz w związku z realizacja obowiązku archiwizacyjnego.
    • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody oraz prawo do przenoszenia danych wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
    • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
    • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkować niemożliwością uczestnictwa w procesie realizacji usługi
    • Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.